Czego nie wolno robić na Facebooku? Część 2

Facebook to nie tylko miejsce służące do nawiązywania i utrzymywania kontaktów, ale również do celów zawodowych i biznesowych. Niektórzy mówią, że jeśli nie ma Cię na Facebooku, to nie istniejesz. Nie do końca się z Tym zgadzam, ale muszę przyznać, że jest to doskonałe narzędzie do skutecznego promowania swoich treści i budowania swojej społeczności. Przedsiębiorcy, którzy licznie zakładają fanpage dla swoich firm, aby za pomocą Facebooka znaleźć klientów tylko mnie w tym przekonaniu utwierdzają. W przypadku osób, które wykorzystują Facebooka jako narzędzie marketingowe, utrata dostępu do platformy lub usunięcie fanpage’a byłyby bardzo kosztowne i mało opłacalne. Dlatego przestrzeganie regulaminu jest kluczowe, aby nie dopuścić do takiego rozwoju wydarzeń.

Przed Tobą artykuł, będący drugą częścią zbioru niedopuszczalnych w rozumieniu regulaminu Facebooka zasad. Pierwsza część dotyczyła ogólnych zasad zakładania i posiadania konta (Zobacz:  Czego nie wolno robić na Facebooku? Część 1). W tym artykule znajdziesz z kolei zasady związane z publikowaniem treści na Facebooku, a także zakazy wynikające już nie tylko z samego regulaminu, ale również z obowiązującego prawa, w tym kodeksu karnego.

Czego zabrania regulamin Facebooka?

punktor liść Dezinformacji

Facebook swoimi działaniami stara się ograniczyć dostęp do fałszywych informacji. Dlatego, jeśli publikujesz nieprawdziwe lub niesprawdzone wcześniej treści, to Twoje konto co prawda nie zostanie usunięte, ale Twoje zasięgi będą znacząco ograniczone. Celem platformy społecznościowej jest to, aby fałszywe informacje trafiały do możliwie najmniejszej grupy odbiorców.

punktor liść Naruszania praw własności intelektualnej innych użytkowników

Jako użytkowniczka Facebooka jesteś właścicielką wszystkich publikowanych tam przez Ciebie materiałów i informacji. Zanim jednak coś zamieścisz, upewnij się, że masz prawo do ich rozpowszechniania. Do poszanowania praw własności intelektualnej zalicza się między innymi poszanowanie regulacji praw autorskich, patentów i znaków towarowych.

punktor liść Wykorzystywania platformy do udostępniania treści sprzecznych z regulaminem oraz prawem

Publikując treści na Facebooku musisz pamiętać, aby były one zgodne z obowiązującymi tam zasadami i standardami. Treści te nie mogą też być sprzeczne z prawem, wprowadzać użytkowników w błąd, dyskryminować kogokolwiek oraz być przedmiotem oszustwa. Pamiętaj, że granicą Twoich praw są prawa innych osób.

punktor liść Rozsyłania wirusów

Zakaz wydaje się być oczywisty i niewymagający objaśnienia. W tym kontekście pamiętaj też, aby reagować na wszystkie linki, pliki i odnośniki, które wydają Ci się podejrzane. Często użytkownicy Facebooka nie mają świadomości, że rozsiewają wirusa wśród swoich znajomych.

Zobacz też: Czy Twoje konto na Instagramie/Facebooku jest bezpieczne?

punktor liść Stosowanie gróźb i zastraszania

Dotyczy to gróźb, które mogłyby doprowadzić do śmierci adresata, uszkodzenia jego ciała lub wyrządzenia mu szkody fizycznej. Takie działania i treści nie tylko są sprzeczne ze standardami Facebooka, ale też stanowią naruszenie polskiego prawa. O groźbie karalnej mówi art. 190 kodeksu karnego.

Art. 190 § 1 kodeksu karnego
Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

punktor liść Podżeganie do popełnienia przestępstwa

Niedozwolone jest nawoływanie do popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa, w tym zabójstwa, porwania, uszkodzenia ciała i wyrządzenia fizycznej szkody. Dotyczy to również publikowania nieprawdziwych treści, które mogą prowadzić do przemocy  lub obrażeń fizycznych.

Zgodnie z kodeksem karnym za podżeganie odpowiada się przed sądem dokładnie tak samo, jak za popełnienie przestępstwa. Sąd może wymierzyć taką samą karę podżegaczowi, co sprawcy.

Art. 18 kodeksu karnego
§ 1 Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

§ 2 Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

§ 3 Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

punktor liść Propagowania przemocy

Propagowaniem przemocy zgodnie ze standardami Facebooka są wypowiedzi atakujące osoby ze względu na rasę, pochodzenie, narodowość, wyznanie, orientacja seksualna, płeć, choroba, itp.

punktor liść Atakowania i poniżania innych

Facebook oczekuje od użytkowników powstrzymania się od atakowania i poniżania innych. Wymaga poszanowania godności i praw pozostałych użytkowników. Treści szerzące nienawiść są usuwane przez Facebooka, a w przypadku powtarzającego się nieposzanowania zasad Facebook blokuje konto ich autora. Wykrywanie takich treści jest możliwe między innymi poprzez zastosowane mechanizmy zgłaszania ich przez innych użytkowników.

punktor liść Wykorzystywania platformy do działań organizacji o charakterze przestępczym i terrorystycznym

Dotyczy to organizacji propagujących nienawiść i podejmujących działania o charakterze przestępczym. Niedozwolone jest również koordynowanie działalności przestępczej z wykorzystaniem Facebooka.

punktor liść Publikowania treści o charakterze przestępczym

Facebook nie zezwala na promowanie treści, które prezentują takie czyny, jak: akty przemocy fizycznej względem ludzi i zwierząt, kłusownictwo, organizowanie walk zwierząt, kradzież, wandalizm, niszczenie mienia, oszustwo, handel ludźmi, przemoc seksualna.

punktor liść Publikowania treści naruszających prywatność

Dotyczy to zarówno Twojej prywatności, jak i prywatności innych osób. Nie wolno publikować danych dotyczących innych osób bez ich wyraźnej zgody.

Ze względu na zagrożenie kradzieży tożsamości nie powinnaś też zamieszczać na swoim Facebooku takich danych, jak: numer PESEL, numery dokumentów, zdjęcia dowodu osobistego lub innych dokumentów, haseł, danych finansowych, danych kont i kart bankowych, tablic rejestracyjnych, zdjęć miejsca zamieszkania ujawniających adres zamieszkania lub dane domowników.

Regulamin, to coś więcej niż lista zobowiązań, do której nikt nie sięga…

Pamiętaj, że regulamin, to nie tylko puste zobowiązania, którymi nie należy się przejmować. To postanowienia umowy, które akceptując zobowiązujesz się przestrzegać. Jeśli poważnie myślisz o swoim funkcjonowaniu w sieci, nie zapominaj o tym. Poza tym,  to nie tylko kwestia Twoich własnych działań i wyborów, ale też świadomości nielegalnego działania innych osób.

Karo

Dodaj komentarz