Regulamin

Regulamin serwisu poPrawnie w sieci

§ 1
Definicje

Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na przesyłaniu Usługobiorcy informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z blogiem poPrawnie w sieci.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.poprawniewsieci.pl/index.php/regulamin/

Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://www.poprawniewsieci.pl/.

Usługodawca – Karolina Wąsowska działająca jako osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, zamieszkała w Kałuszynie, ul. Polna 2/1, 05-310 Kałuszyn, adres e-mail: kontakt@poprawniewsieci.pl.

Użytkownik – osoba fizyczna, zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną polegających na dostarczaniu informacji oraz treści eksperckich, komentowaniu i dyskutowaniu pod artykułami oraz otrzymywaniu newsletteru.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.

3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

a) dostęp do Internetu,

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa,

d) w przypadku newsletteru oraz komentowania posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez publikowanie takich treści w formie komentarzy pod artykułami.

5. Usługodawca może nie zaakceptować komentarza, który prezentuje treści bezprawne, wulgarne lub obraźliwe.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika następujące usługi drogą elektroniczną:

a) Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z blogiem poPrawnie w sieci. Zapis do newsletteru odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newsletteru. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletteru, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newsletteru lub przesyłając stosowne żądanie do Usługodawcy. Jest to usługa nieodpłatna.

b) Komentarze – usługa polegająca na komentowaniu i dyskutowaniu pod artykułami eksperckimi publikowanymi w Serwisie. Dodanie komentarza możliwe jest po wypełnieniu formularza do komentowania. Komentarze wymagają akceptacji Usługodawcy. Jest to usługa nieodpłatna.

c) Dostarczanie treści eksperckich – usługa polegająca na dostarczaniu eksperckiej wiedzy poprzez artykuły publikowane w Serwisie. Jest to usługa nieodpłatna.

§ 4
Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@poprawniewsieci.pl  

2. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

3. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 5
Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie treści w Serwisie objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Usługodawcy.

2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 6
Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy możliwe jest w każdym czasie poprzez zaprzestanie korzystania z Serwisu.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.

2. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2020.